President of the United States of America Mr. Barack Obama

The White House, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, DC

 

Dear Sir,

 

To my deep regret and disappointment I was informed that on August 21, 2009 the US Parole Commission denied parole to the American Indian Movement prominent member Leonard Peltier. I am aware that this happened in spite of numerous objections to the original prosecution and process of Mr. Peltier and in spite of his positive opinion as a model prisoner, human rights activist, artist and writer.

 

I know that Leonard Peltier was found guilty of shooting deaths of  two FBI agents during the confrontation between the AIM members and the FBI agents in time and place full of violence-on the Pine Ridge Indian Reservation in South Dakota in 1975. I also know that Mr. Peltier has never denied his presence during this incident and although he has never took his responsibility for this tragedy he has clearly regretted it happened. Leonard Peltier has never been convicted of any crime before. He mentors young Natives encouraging them to lead sober lives. I am surprised that in spite of Mr. Peltier constantly opposing violence and turning 65 on September 12 he was found “a danger to a society” and his next full parole hearing is scheduled for 2024.

 

Federal prosecutors have admitted on many occasions that they can’t prove Mr. Peltier’s outright guilt. As late as November 2003 the Court of Appeals acknowledged that "Much of the government's behavior at the Pine Ridge Reservation (…) is to be condemned. The government withheld evidence. It intimidated witnesses." Mr. Peltier has spent 32 years behind bars because the prosecution and the FBI believe his parole “would diminish the seriousness of his crime”. But we hear that according to the guidelines of US justice system Mr. Peltier could be paroled long ago even with his two life terms. His further imprisonment seems to be personalized and politically motivated vengeance. In the society of justice situation of this kind should not be tolerated.

 

As a citizen of democratic Poland-a nation of the „Solidarity” movement and the “round table” reconciliation-I know that the world is changing. In 1999 president Bill Clinton pardoned 16 members of Puerto Rican independence organization guilty of numerous bombings. Recently, a terrorist woman guilty of an attempt on US president Gerald Ford in 1975 has been paroled. Also the government of Great Britain has released a Libyan terrorist convicted for life after his attempt on the Pan Am airliner. The president of the United States should show similar act of grace in the case of the Native activist convicted years ago.

 

Thank to his good deeds Leonard Peltier is widely known-also in Europe. Many celebrities and international organizations-including the European Parliament-have appealed for his release from prison. Leonard Peltier has won numerous human rights awards and he has been nominated to the Nobel Peace Prize. His model behavior in prison as well as his many actions for people in need deserve recognition and in my opinion they should be crucial in deciding on his future. The risk is even smaller as his family and the Turtle Mountain Chippewa tribe are ready to provide him with their care, house and job.

 

I am aware that Leonard Peltier has suffered a stroke which left him partially blind. For years, Peltier had a serious jaw condition which left him unable to chew properly and caused consistent pains. He continues to suffer from diabetes, high blood pressure, and a heart condition. I am afraid that given his diet, living conditions, and prison health care he risks blindness, kidney failure, stroke, and premature death. I hope you will share my concern that because of humanitarian reasons elderly and sick Leonard Peltier should be released soon, and temporarily he should be transferred to a lower security facility closer to his family.

 

I hope you are aware that for many Native Americans Leonard Peltier has became a symbol of a struggle for their rights. Representative Native organizations from the USA and Canada, as well as respected human rights activists-including Amnesty International and Gesellschaft für bedrohte Völker-have expressed their disappointment because of a denial of parole for a Native activist whose case is so controversial. As a person interested in the fate of American Indians and concerned about human rights worldwide, I support many appeals to pardon Leonard Peltier whom I consider an American prisoner of conscience.

 

Sincerely,

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama

The White House, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, DC 20500

 

Szanowny Panie,

 

Z głębokim żalem i rozczarowaniem dowiedziałem się, że 21 sierpnia 2009 roku Amerykańska Komisja ds. Zwolnień Warunkowych (US Parole Commission) odmówiła zwolnienia warunkowego członka Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) Leonarda Peltiera. Wiem, że nastąpiło to pomimo wielu zastrzeżeń w sprawie śledztwa i procesu Peltiera oraz mimo pozytywnej opinii o nim jako więźniu, działaczu społecznym, artyście i pisarzu.

 

Wiem, że Leonard Peltier został skazany za zastrzelenie dwóch agentów federalnych podczas konfrontacji AIM z FBI w pełnym przemocy okresie i miejscu – w rezerwacie Pine Ridge w Dakocie Pd. w roku 1975. Wiem też, że Peltier nigdy nie zaprzeczał swojej obecności podczas incydentu i choć nigdy nie wziął za tę tragedię odpowiedzialności, to otwarcie wyraził żal z jej powodu. Leonard Peltier nigdy wcześniej nie był karany. Jest mentorem tubylczej młodzieży i zachęca do życia w trzeźwości. Jestem zdziwiony, że chociaż Peltier systematycznie opowiada się przeciw przemocy, a 12 września kończy 65 lat, to uznano, że nadal może być „groźny dla społeczeństwa”, a następne przesłuchanie w jego sprawie wyznaczono dopiero na rok 2024.

 

Prokuratorzy federalni nie raz przyznawali, że nie mogą udowodnić bezspornie winy Peltiera. W listopadzie 2003 roku sąd apelacyjny przyznał, że „znaczna część działań rządu w rezerwacie Pine Ridge (…) zasługuje na potępienie. Rząd ukrywał materiały. Zastraszał świadków.” Peltier spędził za kratami 32 lata, gdyż według prokuratury i FBI uwolnienie go „umniejszałoby ciężar popełnionej zbrodni”. Wiemy jednak, że zgodnie z wytycznymi amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości nawet z wyrokiem podwójnego dożywocia Peltier od dawna może być zwolniony warunkowo. Jego dalsze więzienie wygląda na zemstę motywowaną względami osobistymi i politycznymi. W społeczeństwie sprawiedliwości taka sytuacja nie powinna być tolerowana.

 

Jako obywatel demokratycznej Polski – kraju ruchu „Solidarność” i pojednania przy okrągłym stole – wiem, że świat się zmienia. W 1999 roku prezydent Bill Clinton ułaskawił 16 członków portorykańskiej organizacji niepodległościowej winnej licznych zamachów bombowych. Ostatnio zwolniono warunkowo terrorystkę, która w 1975 roku dokonała nieudanego zamachu na prezydenta USA Geralda Forda. Także rząd Wielkiej Brytanii zwolnił skazanego na dożywocie libijskiego terrorystę, sprawcę zamachu na samolot linii Pan Am. W sprawie skazanego przed laty działacza tubylczego prezydent USA powinien zdobyć się na podobny akt łaski.

 

Dzięki swoim dobrym uczynkom Leonard Peltier jest postacią szeroko znaną – także w Europie. Za jego uwolnieniem wstawiło się wiele znakomitości i organizacji międzynarodowych, w tym Parlament Europejski. Leonard Peltier otrzymał szereg nagród humanitarnych i był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Jego wzorowe zachowanie w więzieniu oraz wiele działań na rzecz potrzebujących zasługują na uznanie i moim zdaniem winny być decydujące przy wyrokowaniu o jego przyszłości. Ryzyko jest tym mniejsze, że rodzina oraz plemię Czipewejów z rezerwatu Turtle Mountain są gotowi zapewnić mu opiekę, mieszkanie i pracę.

 

Wiem, że Leonard Peltier przeszedł udar mózgu, w wyniku którego częściowo stracił wzrok. Od lat cierpi na uraz szczęki, który nie pozwala mu na prawidłowe przeżuwanie i powoduje uporczywe boleści. Ma cukrzycę, nadciśnienie i problemy z sercem. Obawiam się, że jego dieta, warunki życia i poziom więziennej opieki medycznej grożą mu ślepotą, chorobą nerek, kolejnym udarem i przedwczesną śmiercią. Mam nadzieję, że podzieli Pan moje przekonanie, iż także ze względów humanitarnych starzejący się i chory Leonard Peltier powinien być możliwie szybko zwolniony, a tymczasowo przeniesiony do lżejszego więzienia bliżej rodziny.

 

Mam nadzieję, iż jest Pan świadomy, że dla wielu tubylczych Amerykanów Leonard Peltier stał się symbolem walki o ich prawa. Rozczarowanie odmową warunkowego zwolnienia indiańskiego działacza, którego sprawa budzi liczne kontrowersje, wyraziły nie tylko reprezentatywne organizacje tubylcze w USA i Kanadzie, ale też znani obrońcy praw człowieka, w tym Amnesty International i Gesellschaft für bedrohte Völker. Jako osoba zainteresowana losem amerykańskich Indian oraz zatroskana stanem praw człowieka na świecie, przyłączam się do licznych apeli o ułaskawienie Leonarda Peltiera, którego uważam za amerykańskiego więźnia sumienia.

 

Z poważaniem,